Loading...

پدر و عمو زاده های افغانی امین ابراهیم اصل در افغانستان

To Download: Click the download button then when the download links appear follow the instruction. For desktop user please right click the download button then "Save Link As" and For mobile user please hold the download button then "Save Link As". Then rename the video with the right title. If you encounter video playing instead of downloading please click the settings menu or for mobile hold the video then download.

Uploader: SOUTH AZERBAİJAN TURKS
Published: 29 June 2011

Copyright of the video belongs: SOUTH AZERBAİJAN TURKS. This video is uploaded in youtube the uploader is SOUTH AZERBAİJAN TURKS if you are the real owner of this video please contact the youtube uploader: SOUTH AZERBAİJAN TURKS to claim your rights or simply report this video in If you have another question please email us.

پدر و عمو زاده های افغانی امین ابراهیم اصل در افغانستان a video uploaded by SOUTH AZERBAİJAN TURKS, With duration 1 Minutes 47 Seconds, You can also download پدر و عمو زاده های افغانی امین ابراهیم اصل در افغانستان in low to high quality video file format and published from Wednesday June 29, 2011 that is almost 7 Years, 9 Months and 27 Days from now. this videos was viewed for 12,909 (Twelve Thousand, Nine Hundred And Nine) times and 71 (Seventy-one) viewer send and mark this video a big like and thumbs up. 8 (Eight) count of reviews were created and published with the thread.

تقدیم به فارسهای بی فرهنگ بی هویت و بی تاریخ ممالک محروصه http://www.youtube.com/user/Farsseg فارسها فاقد هر گونه فرهنگ رقص تمدن و حتی زبان هستند خط و زبان فارسها بر گرفته از زبان عربی می باشد. و در دنیا به لهجه 33 عربی شهرت دارد. قوم فارس با لهجه سی و سوم عربی پارس میکند و خود را از نژاد ساختگی آریا می دانند. جلاد مشهور این قوم کوروش نام دارد که آغازگر جنگ و خونریزی بوده و اسکندر مقدونی فقط به خاطر انتقام به سپاه کوروش حمله کرد. کوروش پسر تیمورس پادشاه توران که آلپر تونقای نام داشت و به عنوان سفیر به نزدش آمده بود را اسیر گرفت و سر برید! بعد از این عمل نکبت بار جنگ در گرفت. تیمورس شخص کوروش را اسیر گرفت و سرش را بعد از بریدن در ظرفی گذاشت و گفت " خون جهان ریختی و سیر نشدی , اکنون خون خود بخور تا سیر شوی".! خردوسی (فردوسی) از شاعران فاشیست این قوم می باشد. او با تحقیر ملل غیر فارس بنیانگذار شونیست و فاشیست در جغرافیای به اصطلاح ایران می باشد. لطفا به چند بیت از اشعار ننگ نامه خردوسی توجه فرماید: زن و اژدها هر دو در خاک به ----- جهان پاک از این هر دو ناپاک به زنان را ستایی سگان را ستای ----- که یک سگ به از صد زن پارسای پس پرده هر که دختر بود ----- اگر تاجدار است بد اختر است چون زن زاد دختر دهیدش به گرگ----- که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ که آن ترک بدپیشه و ریمن است ----- که هم بد نژاد است و هم بد تن است ز شیر شتر خوردن و سوسمار ----- عرب را به جایی رسیده است کار که تاج کیانی کند آرزو ----- تفو بر تو ای چرخ گردون تفو http://www.youtube.com/user/SouthAzerbaycanWolfs http://www.youtube.com/user/erzinlibozkurt http://www.youtube.com/user/Turancibozkurt92 http://www.youtube.com/user/SulduzTURK http://www.youtube.com/user/sisdaq http://www.youtube.com/user/Tebrizbozqurdlari http://www.youtube.com/user/iranviran http://www.youtube.com/user/theottomanempires http://www.youtube.com/user/iranTURKS http://www.youtube.com/user/FatMahal http://www.youtube.com/user/iranviran http://www.youtube.com/user/AzerTurkPower http://www.youtube.com/user/arazdergisiistanbul باز نگری تاریخ جلعی هخامنشیان http://www.youtube.com/watch?v=U1Z8grHXnrE در سال 1314 برای فارسیزه‌ کردن ملتهای تازه‌ اشغال شده‌ که‌ تا اواخر قاجار ممالک محروسه‌ نامیده‌ میشدند و از طرف والی های آن مناطق اداره‌ میشدند، که‌ تا آن زمان تقریبا در همه‌ دنیا ایگونه‌ بوده‌ است و تعداد به‌ نام کشورها به‌ انگشتان دست نمیرسید ، نام ‌ فلاتی (ایران)اکه‌ ز دجله‌ و فرات تا هندوکوش بود ،به‌ زندانی به‌ نام ایران کنونی تغییر نام پیدا کرد و از طرف استبلبانی به‌ نام رضا میرپنج که‌ تا قبل از رسیدن به‌ شاهی و قدرت، وضیفه‌ نگهداری از اسبهای سفارت انگلیس را بر عهده‌ داشت به‌ تخت شاهی نشست و از انزمان هویت ملتهای اشغال شده‌ نفی شد و ایران را به‌ فارسستان تعبییر کردند و از آن زمان تبعیض ملی زبانی اقتصادی ،فرهنگی به‌ صورتی سیستماتک شروع شده‌ که‌ تا کنون ادامه‌ دارد. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=169560033056884&set=a.169560019723552.41633.161952280484326 واحد پول ایران (پارسی- پرسی- پاپاسی یا هر پخ دیگه ) واحد پول آذربایجان جنوبی تومان تورکی http://www.youtube.com/user/Farsseg http://www.youtube.com/user/SouthAzerbaycanWolfs http://www.youtube.com/user/erzinlibozkurt http://www.youtube.com/user/Turancibozkurt92 http://www.youtube.com/user/SulduzTURK http://www.youtube.com/user/sisdaq

Tajik Shepherd Dogs In The Wild

Tajik Shepherd Dogs In The Wild

Latif La

Mozahem Telephoni Afghani Hazaragi مزاحم تلفنی افغانی هزارگی

Mozahem Telephoni Afghani Hazaragi مزاحم تلفنی افغانی هزارگی

HussainSadiqiAU

امرالدین قندوزی به عاشقان

امرالدین قندوزی به عاشقان

Hasan Bal

بازار فروش سگ در کابل

بازار فروش سگ در کابل

Azadi Radio

فکاهی ازبکی

فکاهی ازبکی

رمضان حامدی

فیروز قندوزی سنگ دل Feroz Kunduzi Sang Del

فیروز قندوزی سنگ دل Feroz Kunduzi Sang Del

Naeem Iskandari

جلالي

جلالي

Ehsan

کندز یکی از ولایت های نا امن در افغانستان

کندز یکی از ولایت های نا امن در افغانستان

Saba Tv

حس بمسل  نامم است حاجی حسن Hasan Besmel  Namem Ast Haji Hasan

حس بمسل نامم است حاجی حسن Hasan Besmel Namem Ast Haji Hasan

1TV Kabul تلویزیون یک

کوچهء کاه فروشی کابل

کوچهء کاه فروشی کابل

Azadi Radio

ابراهیم

ابراهیم

قدرت الله هاشمی

My Bully Kutta In Pakistan 2

My Bully Kutta In Pakistan 2

ufc mma


Hot Downloads
Music Downloads
Movie Downloads
Loading...